Rättsskydd - Din hemförsäkring omfattar regelmässigt ett rättsskydd. Rättsskyddet gäller för dig och dina medförsäkrade i egenskap av privatpersoner. Rättsskydd ingår även normalt i företagsförsäkringar och gäller då för tvister som ditt företag kan hamna i. Kan ditt rättsskydd av någon anledning inte tas i anspråk, finns möjlighet att erhålla rättshjälp.

Ombud - För att rättsskyddet skall gälla måste du anlita juridiskt ombud. Ombud som är ledamot av Sveriges Advokatsamfund godtas normalt av försäkringsbolagen.

Kostnader - Rättsskyddet täcker normalt 80 procent av nödvändiga ombuds- och utredningskostnader samt 80 procent av motpartens rättegångskostnader vid en eventuell förlust i rättegång. Din självrisk utgörs av resterande 20 procent. De maximala ersättningsbeloppen varierar dock mellan de olika försäkringsbolagen. Om du vinner betalas samtliga rättegångskostnader av motparten. Detta gäller dock inte familjerättsliga mål, där vardera part står för sina kostnader.

Undantag - Vissa tvister är undantagna från rättsskyddet. Ett exempel är så kallade småmål, det vill säga tvister där värdet av vad som yrkas ligger under ett halvt prisbasbelopp (uppgår 2019 till 23 250 kronor).

Information - För närmare information om ditt rättsskydd, kontakta ditt försäkringsbolag eller tag kontakt med din advokat (se kontakta oss).