Rättshjälp - Om ditt rättsskydd av någon anledning inte kan tas i anspråk, finns under vissa förutsättningar möjlighet att erhålla rättshjälp. Förutsättningar för rättshjälp regleras i rättshjälpslagen (1996:1619). Rättshjälp kan ansökas i skilda slag av rättsliga angelägenheter. Rättsskydd skall dock alltid i första hand utnyttjas när det är möjligt.

Ombud - För att rättshjälp skall kunna beviljas måste du anlita ett juridiskt ombud. Ombud som är ledamot av Sveriges Advokatsamfund godtas normalt.

Ekonomi - Rättshjälpens storlek baseras på dina ekonomiska förhållanden. Om din inkomst efter eventuella avdrag för kostnader, amorteringar och underhåll överstiger 260 000 kronor per år beviljas du inte rättshjälp.

Kostnader - Rättshjälpen ersätter dina kostnader med mellan 60 och 100 procent beroende på dina ekonomiska förhållanden. Mellanskillnaden (rättshjälpsavgiften) erläggs av dig själv. Motpartens rättegångskostnader betalas inte genom rättshjälp, utan dessa svarar du själv för vid en eventuell förlust i rättegång. Detta gäller dock inte familjerättsliga mål, där vardera part står för sina kostnader.

Ersättning - För närvarande ges maximal ersättning för 100 timmars arbete. Under vissa förutsättningar kan det beslutas att ytterligare ersättning skall beviljas i samma rättsliga angelägenhet.
undantag - I möjligheten att erhålla rättshjälp finns vissa begränsningar, vilka är särskilt angivna i rättshjälpslagen. Rättshjälp beviljas exempelvis inte i så kallade småmål, det vill säga tvister där värdet av vad som yrkas ligger under ett halvt prisbasbelopp (uppgår 2019 till 23 250 kronor).

Information - För närmare information om rättshjälp kontakta din advokat (se kontakta oss).