ATT ANLITA DIN ADVOKAT

Att anlita din advokat - Allt fler lagar och förordningar inskränker din frihet eller ställer krav på dig eller ditt företag. När du behöver juridisk hjälp bör du vända dig till en advokat. Advokaten är van vid att finna lösningar på människors personliga och ekonomiska problem. Advokatens hjälp är allsidig och snabb. I många ärenden täcks kostnaden för advokaten av rättsskydd eller rättshjälp genom din försäkring.

Kunnig - Din advokat är expert på juridik, har en universitetsutbildning på fyra-fem år och minst tre års juridisk praktik. Din advokat är också godkänd av Sveriges Advokatsamfund.

Tillförlitlig - Din advokat är fri och obunden och företräder endast dig. Din advokat får inte ta uppdrag som kan strida mot dina intressen.

Lojal - Sveriges Advokatsamfunds etiska regler ställer höga krav på din advokats yrkesmoral. Detta bidrar till att förstärka din trygghet. Din advokat har absolut tystnadsplikt.

Orädd - Din advokat vågar ta tillvara din rätt mot starkare parter, oberoende om de är myndigheter, företag eller enskilda personer.

Oberoende - Till skillnad från jurister knutna till banker, försäkringsbolag eller liknande ägnar sig din advokat - utan andra sidoverksamheter eller konkurrerande intressen - åt dina problem.

Allsidig - Din advokat behärskar många juridiska specialområden. Många advokater har fördjupat sina kunskaper och är experter på arbetsrätt, arvsrätt, affärsjuridik, brottmål, fastighetsrätt, patenträtt eller liknande.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd
Konsument som är missnöjd med en advokats utförda tjänst kan ha möjlighet att få sin sak prövad av Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

Personuppgifter
Alla relevanta handlingar i ärendet kommuniceras med dig. Jag och mina anställda har sekretess vilket innebär att det är förbjudet för oss att utan ditt samtycke röja uppgifter om ditt mål. Klient- och personuppgifter behandlas elektroniskt i syfte att säkerställa en korrekt handläggning av uppdraget och för att undvika jäv. Ni är berättigad att kostnadsfritt, en gång per år, ta del av de databehandlade personuppgifter som finns registrerade om Er. Ni har även rätt att begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter. Framställan härom ska ske skriftligen.

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är uppdragstagaren, dvs. det aktiebolag under vilken den advokat som ansvarar för ärendet bedriver sin verksamhet.